Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Strona znajduje się w archiwum.

Składanie wniosków

Strony zainteresowane uzyskaniem informacji publicznej nie zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie zgodnie z przepisami  Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198)  mogą  ubiegać się o jej udostępnienie na wniosek.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wnioski można składać:

1. osobiście : w Komendzie Powiatowej Policji w Mikołowie ul. Rymera 1 w sekretariacie komendanta, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

2. listownie na adres:      p.o Komendant Powiatowy Policji w Mikołowie
                                             nadkom. Dariusz KLIMCZAK
                                             ul. Rymera 1
                                             43 - 190 Mikołów

 

 

Składanie wniosków drogą elektroniczną
Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Skrzynka ta działa w ramach rządowego projektu e-PUAP, który udostępnia platformę wymiany korespondencji elektronicznej na stronie www.epuap.gov.pl. Obecnie trwają prace nad poszerzaniem funkcjonalności skrzynki. Za funkcjonowanie platformy e-PUAP odpowiada Departament ds. Informatyzacji przy MSWiA.

Aby używać systemu ePUAP do korespondencji elektronicznej z Komendą Powiatową Policji w Mikołowie należy przeprowadzić następujące czynności:

1. Dokonać rejestracji i logowania na platformie www.epuap.gov.pl

Instrukcja dotycząca zakładania konta

2. Ze strony głównej platformy ePUAP przejść do zakładki "Katalog Usług" i wyszukać podmiot: Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie

Instrukcja wyszukiwania podmiotów

3. Następnie po dokonaniu wyboru podmiotu pojawi się okno ze spisem dokumentów elektronicznych jakie można aktualnie przesyłać drogą cyfrową do danego urzędu. Po wybraniu odpowiedniej pozycji i zaznaczeniu opcji "Szczegółowe Informacje" zostaną Państwo przekierowani do strony z opisem danego dokumentu. Jeżeli są Państwo aktualnie zalogowani, w informacjach na temat dokumentu aktywna będzie opcja "Przejdź do formularza", po wybraniu której będą mieli Państwo możliwość wypełnienia formularza elektronicznego.

4. Ostatnim krokiem po wypełnieniu formularza jest jego podpisanie za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem. Po podpisaniu aktywowana zostanie opcja umożliwiająca wysłanie dokumentu.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
Akceptowalne formaty załączników to:
a. DOC, RTF
b. XLS
c. CSV
d. TXT
e. GIF, TIF, BMP, JPG
f. PDF
g. ZIP
Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
 

Metryczka

Data publikacji 15.06.2009
Data modyfikacji 27.08.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogusława Dudek
Osoba udostępniająca informację:
Bogusława Dudek Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Sikora
do góry