Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Inicjatywy na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa

            Jedną z komórek organizacyjnych w Komendzie Powiatowej Policji w Mikołowie jest Zespół ds. Nieletnich i Patologii. Pośród zadań realizowanych przez policjantów tego zespołu jest inicjowanie i organizowanie różnego rodzaju przedsięwzięć profilaktycznych zapobiegających popełnianiu czynów karalnych przez dzieci oraz przestępstw i wykroczeń przez młodzież. Niewątpliwą rolę odgrywają podejmowane akcje zmierzające do całkowitego wyeliminowania szeroko rozumianych zjawisk kryminogennych dotykających nie tylko osób nieletnich. W realizacji przedsięwzięć profilaktycznych biorą również udział dzielnicowi, specjalista ds. prewencji kryminalnej, a także funkcjonariusze ruchu drogowego.

Działania profilaktyczne, inicjatywy na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa, współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci, młodzieży i rodziny, wybrane programy prewencyjne – realizowane przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie w roku 2009.

1. Działania profilaktyczne.
W Wydziale Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie oraz podległych Komisariatach Policji w Łaziskach Górnych i Orzeszu funkcjonariusze realizują szereg długofalowych programów i działań profilaktycznych, które skierowane są do dzieci i młodzieży. Odbiorcami działań edukacyjnych i informacyjnych są wszystkie grupy wiekowe, począwszy od dzieci w wieku przedszkolnym po młodzież kończącą szkołę średnią.
Mają one na celu między innymi podnoszenie szeroko rozumianej świadomości prawnej młodych osób oraz wskazanie im prawidłowych form i zasad zachowania, a także możliwości unikania potencjalnych zagrożeń mogących wystąpić w danym środowisku. Istotnym elementem edukacji jest zaznajomienie nieletnich ze sposobem postępowania w przypadkach, gdy staną się ofiarą przestępstwa.
Powyższe cele funkcjonariusze realizują między innymi poprzez prelekcje i spotkania, które realizowane są w szkołach.
Należy zauważyć, iż podobnie jak w latach ubiegłych policjanci organizowali następujące akcje:
,, Bezpieczne wakacje”
,,Bezpieczne ferie”
,,Bezpieczna droga do szkoły”
,,Ratujmy każdego – Rok Pieszego – kolejny krok”

W tym roku dodatkowo na terenie powiatu mikołowskiego funkcjonariusze zainicjowali ogólnopolskie działania pod nazwą ,, Bezpieczna droga do szkoły z radami SpongBoba”.

Działania profilaktyczne policjanci skierowali również do dorosłych. Aby dowiedzieć się więcej o problemach mieszkańców powiatu mikołowskiego, zainicjowali cykl spotkań ze społeczeństwem w ramach programu ,,2009 – Rok pieszego”. Miały one na celu podnieść poziom bezpieczeństwa na drogach powiatu mikołowskiego oraz poznać bliżej lokalne problemy, a także uświadomić uczestnikom ruchu drogowego zagrożenia związane z określonymi zachowaniami na drodze. Pierwsze spotkanie inaugurujące działania odbyło się 2 września o godz. 17.00 w Domu Kultury w Orzeszu.


2. Współpraca z instytucjami i organizacjami.
Bardzo często jednym ze składowych elementów większości działań profilaktycznych inicjowanych i realizowanych przez policjantów były środki finansowe, potrzebne na realizację określonych etapów przedsięwzięć. Dlatego też w realizacji poszczególnych programów bardzo dużą rolę odegra
współpraca z lokalnym samorządem. Należy podkreślić, że jednym z kluczowych partnerów w prowadzeniu działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu mikołowskiego jest Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Mikołowski. (http://www.sbpm.net.pl/1952.html)

3. Wybrane programy prewencyjne.

,, POTRAFIĘ KIBICOWAĆ – EURO 2012”
Istotą programu jest promocja idei kibicowania i prawidłowych zachowań na imprezach masowych poprzez zaangażowanie samorządów lokalnych, kierowników placówek oświatowych, autorytetów świata sportu, mediów oraz młodzieży gimnazjalnej, jak też wdrażanie tych wartości w życie poprzez drużynowe uczestnictwo młodzieży w konkursach weryfikujących wiedzę i umiejętności sportowe jak również bezpiecznych i godnych naśladowania form kibicowania.
Przedsięwzięcie zostało rozłożone w czasie trwania roku szkolnego, obejmując uczniów szkół gimnazjalnych powiatu mikołowskiego w woj. śląskim, to jest gmin: Mikołowa, Łazisk Górnych, Orzesza, Ornontowic oraz Wyr.
Koordynatorem projektu jest Powiat Mikołowski, natomiast tytułowy Program jest autorskim opracowaniem Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie woj. śląskie, promowanym przez Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Mikołowski, wspierany przez wszystkie władze samorządowe powiatu mikołowskiego.
Głównym celem programu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa podczas imprez masowych realizowanych w ramach zawodów sportowych poprzez promocję zasad pozytywnego kibicowania wśród uczniów szkół gimnazjalnych Powiatu Mikołowskiego, a także zwiększenie wiedzy na temat idei organizowania imprez sportowych rangi mistrzostw europy.
W ramach programu uczniowie:
1. poznają zasady prawidłowego, kulturalnego kibicowania,
2. zapoznają się z konsekwencjami prawnymi związanymi z naruszeniem ładu i porządku publicznego na terenie obiektu sportowego,
3. zapoznają się z historią organizowania imprez sportowych o charakterze mistrzostw europy,
4. zapoznają się z historią stadionu śląskiego i imprez sportowych organizowanych na tym obiekcie,
5. zapoznają się z historią drużyn piłkarskich Ruchu Chorzów i Górnika Zabrze oraz innych drużyn reprezentujących województwo śląskie na szczeblu centralnym rozgrywek piłkarskich,
6. będą potrafili stworzyć na każdej imprezie o charakterze sportowym dobry, bezpieczny i kulturalny doping dla zawodników biorących udział w rywalizacji,
7. poznają osoby będące autorytetami w świecie sportowym oraz sportowców, którzy swoim zachowaniem dają przykład zdrowego, kulturalnego i wolnego od uzależnień postępowania,
8. zapoznają się z akcją „Dziękuję, tak nie kibicuję- STOP rasizmowi i antysemityzmowi na stadionach”,
9. zapoznają się z formami bezpiecznego i kulturalnego spędzania oraz organizowania wolnego czasu w kontekście zajęć sportowych,
10. będą uczestniczyć w pozaszkolnych zajęciach sportowych oraz konkursach wiedzy o sporcie i rywalizacji w zakresie prawidłowego kibicowania,
11. zapoznają się z genezą powstawania oraz sposobami minimalizacji agresji, w tym agresji pojawiającej się na obiektach sportowych.

Więcej na temat programu można przeczytać na stronie http://www.potrafiekibicowac.eu

BEZPIECZNY ŚWIAT DZIECKA
Program realizowany jest w przedszkolach oraz szkołach podstawowych, ma on na celu między innymi:

 1. kształtowanie nawyków pożądanych zachowań, postaw i wartości ułatwiających dzieciom dokonywania wyborów w sytuacji zagrożenia,
 2. zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego, nauczenie bezpiecznego poruszania się po drogach i okolicy,
 3. przekazanie informacji na temat numerów alarmowych 997, 998, 999 i 112 oraz wskazanie sytuacji w jakich należy korzystać z numerów alarmowych, a także sposobu prowadzenia rozmowy telefonicznej z dyżurnym w sytuacji zagrożenia,
 4. zwrócenie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw, kontaktów z rówieśnikami i osobami dorosłymi,
 5. kształtowanie czynnych postaw i nawyków dzieci wobec bezpieczeństwa i zdrowia własnego oraz innych osób.

W celu ułatwienia dzieciom przyswojenia przekazywanych wiadomości podczas pogadanek wykorzystywana jest maskotka ,,Sierżant Hektor”, plansze dydaktyczne, kolorowanki, ulotki, jak również gry dydaktyczne.

BEZPIECZNY ŚWIAT UCZNIA
Program przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych w celu kształtowania nawyków, wiadomości i umiejętności warunkujących bezpieczeństwo. Ma on za zadanie:

 1. promowanie zachowań warunkujących bezpieczeństwo i zdrowie,
 2. przekazywanie wiedzy o bezpiecznym i zdrowym stylu życia,
 3. przedstawienie zagrożeń wynikający z niewłaściwego zachowania się podczas zjawisk atmosferycznych,
 4. uświadomienie i wskazanie uczniom sposobów zachowania się w przypadku, gdy zostaje zaczepione przez osobę obcą,
 5. zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego,
 6. przypomnienie uczniom numerów alarmowych oraz sposobu prowadzenia rozmowy telefonicznej z dyżurnym w sytuacji wystąpienia zagrożenia.

Podczas realizacji programu wykorzystywana jest maskotka ,,Sierżant Hektor”, gry i plansze dydaktyczne, kolorowanki, ulotki, jak również historyjki obrazkowe.

Metryczka

Data publikacji 21.12.2010
Data modyfikacji 21.06.2011
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sebastian Fabiański
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Fabiański Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Sebastian Fabiański
do góry