Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Status prawny Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie

Komenda jest jednostką organizacyjną Policji przy pomocy której Komendant Powiatowy Policji w Mikołowie, zwanej dalej „Komendantem Powiatowym”, realizuje zadania określone w ustawach i przepisach wykonawczych dotyczących ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze powiatu mikołowskiego.

1. Zakres działania Komendy określają odrębne przepisy o szczegółowych zasadach organizacji i zakresie działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji;

2. Szczegółowy sposób realizacji obowiązków i uprawnień przełożonych oraz podwładnych przy wykonywaniu zadań Komendy określają odrębne przepisy w sprawie organizacji hierarchicznej w Policji.

Miejscem wykonywania zadań służbowych przez policjantów i pracowników Policji Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie jest obiekt Komendy w Mikołowie przy ulicy Rymera 1.

 

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst ujednolicony)

Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.

Metryczka

Data publikacji 24.11.2008
Data modyfikacji 27.05.2014
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sebastian Fabiański
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Fabiański Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Wisniewska
do góry